Y2K

באג 2000 - חלק 3 מתוך 3

חלק שלישי ואחרון מסדרת מאמרים בהם סוכמה התקופה עד לשנת אלפיים, מהו באג אלפיים, כיצד הוא התפתח, ומה קרה עד חלוף המילניום, לרבות התפתחות, אם בכלל, של עולם המשפט בעקבות התפרצות ה-"באג".

16/01/2000

באג 2000 - חלק 2 מתוך 3

חלק שני מסדרת מאמרים בהם תסוכם התקופה עד לשנת אלפיים, מהו באג אלפיים, כיצד הוא התפתח, ומה קרה עד חלוף המילניום, לרבות התפתחות, אם בכלל, של עולם המשפט בעקבות התפרצות ה-"באג".
09/01/2000

באג 2000 - חלק 1 מתוך 3

לא פעם, נשאלנו בשלוש השנים האחרונות, מהו ומה יהיה עם באג אלפיים או בשמו הלועזי Y2K. היום לאחר כניסת האלף השלישי החלטנו כי לאחר כל הרעש סביב הנושא, נניח לרגע לכל הנושאים האחרים ולאחר שהתעלמנו במופגן במשך זמן רב לכתוב על נושא זה, נתעמק בו פעם אחת ולתמיד. סדרה זו של מאמרנו יתחלק לשני חלקים, החלק הראשון יסכם את התקופה עד לשנת אלפיים, מהו באג אלפיים, כיצד הוא התפתח, ומה קרה עד חלוף המילניום. החלק השני יבחן את התפתחות, אם בכלל, של עולם המשפט בעקבות התפרצות 'הבאג'.
01/01/2000