עוולות מסחריות

עד לשנת 1999, נזקן של חברות מסחריות נמדד על פי דיני הנזיקין הרגילים, ועיתים על פי דיני עשיית עושר ולא במשפט. בשנת 1999 נכנס לתוקפו חוק עוולות מסחריות, והגדיר רשימה של עילות תביעה נזיקיות בין גופים עסקיים. ביסודו של החוק החדש עומדת התפיסה שבחיי המסחר חייבת להישמר גם ההגינות המסחרית, ובפרט הגנת הקניין הרוחני של הגוף העסקי, בין זה שרשום כדין ובין זה שעדיין לא נרשם.
 
חוק עוולות מסחריות מגדיר רשימה של עוולות מסחריות מוכרות, בהן גניבת עין, תיאור כוזב, התערבות לא הוגנת. החוק מנסה להגדיר פרקטיקה והתנהגות נאותים בין עסקים מעבר לאלה הקיימות בפקודת הנזיקין ובדיני עשיית עושר ולא במשפט.
 
בהגדרתה של עוולת גניבת עין עומדת התפיסה שעוסק לא יגרום לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר, או שכזה שיש להם קשר לעוסק אחר.
 
עוולת תיאור כוזב קובעת שעוסק לא יפרסם מידע ולא יגרום לפרסום מידע, אשר הוא יודע שאינו נכון, לגבי עסק, נכס או שירות שלו או של עוסק אחר. עוולה זו היא הרחבה של העוולה הנזיקית של "שקר מפגיע" המוגדרת בפקודת הנזיקין.
 
עוולת התערבות לא הוגנת קובעת כי עוסק לא ימנע באופן לא הוגן על גישה של לקוחות, עובדים או ספקים אל העסק, הנכס או השירות של עוסק אחר.
 
עוולה מסחרית נוספת היא עוולת גזל סוד מסחרי. סוד מסחרי מוגדר כמידע עסקי מכל סוג שהוא, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי בנקל על ידי אחרים. גם שימוש בסוד מסחרי ללא הסכמת בעליו של הסוד, בניגוד להסכם או לחובת אמון, מהווה עוולה. יחד עם זאת, גילוי סוד מסחרי באמצעות הנדסה חוזרת, לא ייחשב כאמצעי פסול לגילוי הסוד.
 
חוק עוולות מסחריות מגדיר סנקציות כנגד מעוולים. לצד מספר עוולות מוגדרות בסעיפי החוק, קיים פיצוי כספי סטטוטורי לנפגע, כלומר כזה שאינו מצריך הליך הוכחת נזק כלשהי מצד הנפגע, אלא קיומה של הפגיעה בלבד. החוק מגדיר הליך של כינוס נכסים כלפי הפוגע ואף הליך של השמדתם של הנכסים התפוסים.
 
חוק עוולות מסחריות אינו חל רק בעולם הפיזי, אלא מתאים במהותו גם לעולם הרוחני של תוכנות מחשב, קבצי מוסיקה, יצירות אמנות ואף אתרי אינטרנט. חוק עוולות מסחריות מאפשר טיפול אזרחי מתאים נגד מעוולים שלא בהכרח קיימו קשר פיזי עם העסק הנפגע, אלא העתיקו והפיצו קניין רוחני של אחר שלא כדין, וביקשו לעשות עושר על חשבונם של אותם ייצרני היצירה הרוחנית.
 
מקצת החוקים בישראל אשר עוסקים בדיני עוולות מסחריות:
חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט 1999
פקודת הנזיקין [נוסח חדש], התשכ"ח 1968
חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט 1979
חוק זכות יוצרים, 1911
פקודת זכות יוצרים, 1924

הדפסשלח לחבר